Prywatność

Zbieranie danych

(1) Dane osobowe

W odniesieniu do korzystania z tych stron informujemy, że nie zbieramy żadnych danych osobowych, których nie otrzymamy na zasadzie dobrowolności (z formularzy umieszczonych na stronie internetowej lub w wyniku naszego kontaktu), i nie otrzymaliśmy od Państwa wyraźnej zgody na ich gromadzenie, lub jeśli odpowiednie przepisy prawne dotyczące prywatności na to nie pozwalają.

Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji Pana/ Pani osoby lub innych osób, których by mogły dotyczyć. Są to, na przykład, imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail.

(2) Dane dotyczące komunikowania lub użytkowania

Jeśli masz dostęp do tej witryny to dane odnoszące się do komunikowania (np. adres protokołu internetowego – IP) lub dotyczące użytkowania (np. początek i czas użytkowania, korzystanie z usług telekomunikacyjnych) będą automatycznie za pomocą środków technicznych generowane, zapisywane i przetwarzane w celu zanalizowania korzystania z serwisu. Dane te mogą potencjalnie dostarczać informacji o Twoich danych osobowych. Ze względu na to, że zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych Użytkownika dotyczących komunikowania się lub użytkowania jest obowiązujące w stopniu przekraczającym normalne użytkowanie, podlega regulacjom przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel

Przekazane dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego zostały przeznaczone, w szczególności w celu załatwienia Państwa sprawy lub w celu udostępnienia konkretnych informacji lub ofert. Dlatego może się okazać, że niezbędne będzie ich gromadzenie i przetwarzanie u nas lub przekazywanie osobom trzecim.

Przekazywanie danych trzeciej stronie

W zasadzie, jeśli Państwo w sposób wyraźny nie wyrazili zgody lub nie jesteśmy zobowiązani do tego ustawowo, albo nie mamy do tego uprawnień (np. podczas przetwarzania danych zamówienia), nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim.

Dane osobowe są przekazywane instytucjom państwowym i urzędom tylko zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym albo takie przekazanie jest wymagane w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową i związanym z tym postępowaniem karnym.

Informacje Państwa nie będą ujawniane trzeciej stronie – z jednym wyjątkiem, który dotyczy organizacji partnerskich odpowiedzialnych za procesy techniczne związane z wysyłaniem biuletynu informacyjnego. W tych przypadkach jednak zakres danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Szczególne zastosowanie

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać jedynie w celach o których Państwo byli poinformowani, z wyjątkiem tych, które

 • przeznaczone zostały i są bezpośrednio związane z celem, dla którego były pierwotnie podane,
  • zgodnie z ustawą muszą być obowiązkowo przekazane dalej lub o ich przekazanie wystąpił organ państwowy lub organ sądowy,
  • służą założeniu lub ochronie roszczenia prawnego, lub zapobiegają nielegalnemu działaniu.
 • wykorzystywane są w celu zapobiegania nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom, jak np. systematyczne ataki na nasz system lub zagwarantowanie ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych w tej witrynie

Blue Boson SE automatycznie gromadzi i przechowuje poszczególne informacje, które przeglądarka przesyła do plików dzienników serwera. Są to:

 • typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL (strona, która była wcześniej odwiedzana)
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Powyższe informacje firma Blue Boson SE nie może powiązać z konkretną osobą. Nie są też łączone z innymi źródłami danych i są usuwane po przeprowadzeniu analizy statystycznej.

Bezpieczeństwo

Blue Boson SE podejmuje wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane przed przypadkowym lub bezprawnym usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieuprawnionym przekazaniem i dostępem do nich.

Dostęp do bazy danych staramy się zawęzić wyłącznie do grupy użytkowników mających odpowiednie uprawnienia. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieuprawnieni użytkownicy nie zdobędą do nich dostępu.

Prawo publikacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do zobaczenia (w tym sensie, że mogą Państwo widzieć osobiście) przechowywanych danych odnoszących się do siebie, ich źródeł, odbiorców oraz celu ich przechowywania. Wgląd do przechowywanych danych może być zrealizowany przez pracownika spółki Blue Boson SE, który jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych: patrz sekcja Kontakt.

Usuwanie i blokowanie danych

Dane zostaną usunięte po zakończeniu postępowania w Państwa sprawie lub jeśli Państwo zwrócą się do nas o ich usunięcie. Prosimy o kontakt na piśmie lub e-mailem: patrz sekcja Kontakt.

Informacja prawna

Blue Boson SE w sposób ciągły sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Niezależnie od wszystkich możliwych realizowanych działań, dane mogą ulec zmianie w czasie. W związku z tym nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za aktualny stan, precyzyjność i kompletność podawanych informacji. Spółka Blue Boson SE zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub uzupełnienia dostarczonych informacji. Treść i struktura stron internetowych spółki Blue Boson SE są chronione prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów lub ich części oraz zdjęć, jest możliwe tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody wydanej przez spółkę Blue Boson SE.

Podsumowanie i aktualizacja oświadczenia o ochronie danych osobowych

Korzystając z portalu deklarujesz, że przyjmujesz wymienione powyżej warunki dotyczące użytkowania. Ciągły rozwój technologii informacyjnych i Internetu wymaga także uaktualniania oświadczenia o ochronie prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie w dowolnym momencie prawo do zmiany treści oświadczenia o ochronie danych. Niniejsze oświadczenie było aktualne we wrześniu 2017 r.