Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.blueboson.eu

Prevádzkovateľom internetových stránok www.blueboson.eu je Blue Boson SE (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Podmienky používania internetových stránok www.blueboson.eu určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.blueboson.eu výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránky www.blueboson.eu a ich používanie je bezplatný.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.blueboson.eu z iných zdrojov. Internetové stránky www.blueboson.eu môžu využívať ukladanie dočasných súborov, tzv. cookies. Viac informácií na stránke www.blueboson.eu/cookies

Prístup na niektoré zóny stránky www.blueboson.eu a ich používanie môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené registráciou používateľa, resp. zmluvným vzťahom medzi používateľom a Prevádzkovateľom.

Podľa zákona č. 428/2002. Zb. – „Ochrana osobných údajov“ Prevádzkovateľ môže využívať svoje internetové stránky na základe získania určitých osobných údajov od svojich užívateľov. Užívateľ, ktorý poskytuje údaje a informácie prostredníctvom stránok www.blueboson.eu týmto dáva svoj súhlas, aby Prevádzkovateľ použil tieto informácie na svoje interné účely.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.eu,
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.blueboson.eu.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.blueboson.eu. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky www.blueboson.eu alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.blueboson.eu povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok, sa riadia podmienkami platnými odo dňa, kedy vznikli tieto vzťahy.

Podmienky používania stránok www.blueboson.eu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.